بافر آسانسور چیست و چه کاربردی دارد؟

بافر آسانسور

بافر یا ضربه‌گیر آسانسور قطعه ای است که در پایین چاه و در قسمت میانی و ثقل وزنه تعادل و کابین قرار می گیرد. این بخش وظیفه ایمنی کابین را در صورت وقوع حادثه بر عهده دارد. یعنی در صورت سقوط کابین و عدم عملکرد صحیح سایر بخش ها، این قطعه از برخورد کابین با […]