پارک پلیت آسانسور و مهم ترین کاربردهای آن

پارک پلیت آسانسور

پارک پلیت آسانسور جزو قطعات جانبی آسانسورها به حساب می آید که وظایف مختلفی را بر عهده دارد. این قطعه که در انواع آسانسورهای گیرلس و یا روملس استفاده می شود، به منظور کنترل سرعت کابین و متوقف کردن به موقع آن مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع کارکرد این قطعه به جای گیربکس […]