آشنایی با انرژی سبز آسانسور

انرژی سبز آسانسور

انرژی سبز آسانسور یکی از تکنولوژی های نوین در این صنعت به حساب می آید. که در آن به دلیل کاهش میزان مصرف سوخت و همچنین هزینه های ناشی از سوخت های فسیلی به میان آمده است. در واقع در سال های اخیر با افزایش این هزینه ها و همچنین کمبود سوخت های تجدیدپذیر و […]