جعبه رویزیون آسانسور و مزیت های آن

جعبه رویزیون

جعبه رویزیون قطعه ای است که در همه آسانسورها مورد استفاده قرار می گیرد. وظیفه اصلی این جعبه ایجاد ارتباط بین تجهیزات الکتریکی نصب شده در کابین با تابلو فرمان می باشد. تابلو فرمانی که تمامی دستورات حرکتی و توقف کابین را ارسال می کند. به همین خاطر نیز این جعبه ریزیون آسانسور را بر […]