عمر مفید آسانسور ساختمان چقدر است؟

عمر آسانسور ساختمان

عمر آسانسور ساختمان بسته به شرایط مختلف، نوع مکانیزم آن، کیفیت قطعات به کار رفته و… متغیر است. اما بنا بر بررسی های صورت گرفته، یک آسانسور در صورت تعویض قطعات، انجام سرویس ها ی دوره ای و نگهداری اصولی، می تواند تا 30 سال کار کند. بر همین اساس نیز در کنار انجام سرویس […]