روش های پیشگیری از خرابی کابین آسانسور

خرابی آسانسور

پیشگیری از خرابی آسانسور به دلیل اهمیت ایمنی و البته کاهش هزینه ها بسیار مهم است. گرچه همان طور که می دانید انجام سرویس های دوره ای از کارهای غیرقابل جایگزین و اجتناب ناپذیر در این زمینه می باشد، که حتما باید به موقع انجام شود. اما ممکن است با عدم رعایت موارد ایمنی هنگام […]